มช. งดการเรียนการสอน 14 - 15 มี.ค. 62 เนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน

13 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึง สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม พ.ศ. 2562 กรณีส่วนงานใดที่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถ งดการเรียนการสอนหรือการให้บริการได้ ให้อยูในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพ แก่นักศึกษาและบุคลากร
2. มหาวิทยาลัยของดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เข่น สนามกีฬา
3. มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม
4. ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน ลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ

กรณีการจัดการเรียนการสอนซดเขยในภายหลัง หากนักศึกษามีเหตุไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ให้ถือว่า เป็นการขาดเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

แกลลอรี่