ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

1 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ “HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และนางจริยา ปัญญา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการทำงานแบบเดิมให้สอดรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล ให้มีความชัดเจนในหน้าที่ ความรับผิดชอบและวิธีการที่องค์กรจะสามารถผสมผสานบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีในแนวทางที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวและปรับบทบาทให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืนรวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันต่างๆ ณ ห้องประชุม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่