4 เรื่องสำคัญที่ นศ. ต้องทำ

กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
ศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชา
ทำแบบวัดพลังใจ
ตอบแบบสำรวจความคาดหวังของนักศึกษาปีที่ 1
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี
• บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 03 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น.

ลิงค์กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ (Fill in your information) : https://cmu.to/1ToDo64
ลิงค์รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำแนะนำการลงทะเบียนกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชา เฉพาะนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผลได้จัดทำคำแนะนำการลงทะเบียน วิธีการลงทะเบียนโดย ระบบอินเทอร์เน็ต และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เพื่อทราบและปฏิบัติ
  • การลงทะเบียนกระบวนวิชา
  • การเพิ่ม การถอน และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบอินเทอร์เน็ต
  • การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
  • การประกาศผลการลงทะเบียน
  • การพิมพ์และการตรวจสอบกระบวนวิชาในใบ มชท. 50
  • การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
  • การตรวจสอบผลการลงทะเบียนหลังการชำระเงิน
ลิงค์ศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชา (Review class enrollment information) : https://cmu.to/2ToDo64
"แบบวัดพลังใจ" ประกอบด้วยคำถาม 9 ข้อ เพื่อประเมินสุขภาพใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไร และพลังใจของน้อง ๆ ใกล้หมดแรงหรือยัง โดย CMU Mind ซึ่งเป็นหนึ่งในการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิงค์ทำแบบวัดพลังใจ (Complete Mental Health Screening Test) : https://mentalhealth.cmu.ac.th/Views/MindSurvey/
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า VOC หรือ Voice of Customer หมายถึง "การรับฟังเสียงของลูกค้า" เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า แบบ Insight โดย

  • 1. นักศึกษาตอบแบบสำรวจความคาดหวังของนักศึกษาปีที่ 1 (Complete 1survey for 1st year students) : https://cmu.to/SVoc65
  • 2. นักศึกษาส่งลิงก์ https://cmu.to/PVoc65 แบบสำรวจความคาดหวังผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสำรวจฯ

IT & SERVICE

IT & SERVICE

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

ลิงค์เข้าสู่คณะสำหรับนักศึกษาใหม่

สถานที่ที่นักศึกษาต้องรู้จัก

เปิดเทอม แบบ นิวนอร์มอล

เรียนออนไลน์อย่างไรให้ปัง ?

วีดิทัศน์