ประธานสภาพนักงาน

Chairman of Employee Council

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
ประธานสภาพนักงาน

รองประธานสภาพนักงาน

Vice President of Employee Council
นายพร พรมมหาราช
รองประธานสภาพนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย
รองประธานสภาพนักงาน

เลขานุการสภาพนักงาน

Secretary of Employee Council
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการสภาพนักงาน