ข้อกำหนดการใช้งานตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้เป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 146 ง 2 ธันวาคม 2554 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีสาระสำคัญ ดังนี้

 • ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เฉพาะกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
 • การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการค้าจะกระทำมิได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
 • การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรงจะกระทำมิได้ ทั้งนี้ หากจะเกิดประโยชน์แก่สมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกลุ่มนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็อาจกระทำได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก่อน
 • ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติดังนี้
  • ใช้ตามวัตถุประสงค์การขอใช้และตามที่ได้รับอนุญาต
  • ใช้ในสถานที่ พื้นที่ หรือบนสิ่งของที่เหมาะสมเช่นวิญญูชนพึงปฏิบัติและด้วยความเคารพในตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ดังกล่าว
  • เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ ต้องเก็บรักษาหรือทำลาย เพื่อมิให้บุคคลอื่นนำไปใช้ต่อไป
 •  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ปฏิบัติตามกำหนด ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายดำเนินการดังนี้
  • ให้สั่งยุติการอนุญาตให้ใช้
  • ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที

กรุณาคลิกที่ เมนูเข้าสู่ระบบ (มุมบนขวามือของหน้าจอ) เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์หลัก ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ (SUB-LOGO SIGNATURE) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตราสัญลักษณ์ มช. 60 ปี