ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะการสื่อสารมวลชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 7/8/2563 16:25:18 น.