ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
6/6/2566 9:31:07
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แบบ สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6/6/2566 9:09:18
SUM
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6/6/2566 8:10:26
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/6/2566 16:26:03
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจดซื้ออัฒจันทร์สำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/6/2566 16:24:56
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออัฒจันทร์สำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/6/2566 16:24:51
WIN
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ IT Infrastructure แพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุควิถีชีวิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
2/6/2566 16:24:47
WIN
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา IT แพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุควิถีชีวิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
2/6/2566 16:24:42
TOR
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ร่างTOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาเคมี (อาคารเคมี 1 อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ และอาคารเคมี 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิทยาศาสตร์
2/6/2566 16:13:44
PLN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2/6/2566 15:12:19
PLN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารสโมสรและบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2/6/2566 15:12:16
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โครงการการศึกษาและกําหนดกลยุทธ์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมภาพลักษณ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2/6/2566 15:11:57
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้น ๑ หอพักนักศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/6/2566 15:06:12
PLN
ประกาศ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะทันตแพทยศาสตร์
2/6/2566 11:27:33
WIN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง Abbott Architech c4000 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2/6/2566 11:00:22
PLN
ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเศรษฐศาสตร์
2/6/2566 9:54:21
AUC
คณะรัฐศาสตร์ฯ ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 156 รายการ และวัสดุรื้อถอนจากงานก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2/6/2566 9:13:56
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1/6/2566 16:13:07
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Switch Layer 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1/6/2566 16:12:57
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 16:02:49
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 15:03:12
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 15:03:08
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 15:03:05
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. 90 มม. และ 63 มม. บริเวณศาลาอ่างแก้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1/6/2566 14:59:44
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 14:58:04
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 14:55:18
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 202287
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 14:55:14
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 19. เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สาย พร้อมระบบวีดิโอ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 14:52:49
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 52. ตู้บ่มแบบเขย่า ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
1/6/2566 14:52:33
PRI
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2) อาคารปฏิบัติการกลาง อาคารเก็บตัวอย่างแร่(อาคารคอร์แล็ป)และโรงจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิทยาศาสตร์
1/6/2566 14:25:40
Now viewing : 1 of 1410