ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 21:11:12
WIN
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี 2567 จำนวน 6เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 21:11:08
WIN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/9/2566 17:50:14
PLN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 114 พร้อมติดตั้ง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/9/2566 17:48:12
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2566 17:25:25
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงแบบมีรางเลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 17:09:16
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างขยายชุมสายโทรศัพท์ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 500 เลขหมาย พร้อมวงจรเชื่อมต่อระบบกับมหาวิทยาลัย ให้เป็นระบบเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2566 16:55:27
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๕๓๔ เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ และสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 16:33:06
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบโค้งงอได้ ยี่ห้อ Richard Wolf รุ่น Logic ๔K จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 16:32:59
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2566 16:28:25
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถและทางเดินบริเวณอาคาร HB2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
21/9/2566 16:04:22
ANN
ประกาศจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ (ทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2566)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักหอสมุด
21/9/2566 15:44:44
TOR
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/9/2566 15:40:29
PRI
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/9/2566 15:39:07
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ 992992 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 15:12:49
WIN
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
21/9/2566 14:46:16
WIN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/9/2566 13:33:21
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๒๔๙. เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชั่นชั่งน้ําหนัก จํานวน ๕ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 11:27:58
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 เช่าแท๊บเล็ต (Tablet) สำหรับใช้งานระบบ HIS จำนวน 172 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:51:55
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการที่ 190.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:40:14
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการที่ 250 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจ และวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:40:09
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการที่ 291. เครื่องเขย่าโลหิตพร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:38:17
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อไก่สด จำนวน 14 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:38:14
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่ จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:38:11
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทปลาสด จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:38:09
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทเครื่องปรุงรส จำนวน 29 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:38:06
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทนมยูเอชทีเเละเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จำนวน 14 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2566 10:38:04
AGR
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
คณะบริหารธุรกิจ
21/9/2566 10:04:43
ANN
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลภูมิทัศน์พื้นที่คณะวิจิตรศิลป์ และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิจิตรศิลป์
21/9/2566 10:02:31
WIN
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันฯ อาคาร 3 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20/9/2566 17:43:54
Now viewing : 1 of 1481