ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรัปบรุง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22/4/2562 13:00:39
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์
22/4/2562 12:12:15
PLN
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
22/4/2562 10:20:16
PLN
ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB DB ABB โหลดเซนเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ประจำอาคาร 1)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
22/4/2562 10:11:39
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi-Slice จำนวน 1 งาน
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์
20/4/2562 0:05:14
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์
20/4/2562 0:02:56
ANN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อ ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (License Campus Agreement)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
19/4/2562 18:06:25
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
19/4/2562 15:50:12
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
19/4/2562 15:48:37
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใมห่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อยรวมถึงตู้ริงเมนยูนิต1และ2
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
กองคลัง
19/4/2562 15:48:21
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายผักปลอดสารเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
กองคลัง
19/4/2562 15:44:56
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อชุด Introducer sheath สำหรับเจาะหลอดเลือดสำหรับสอดสายสวนขนาดระหว่าง 4-9 Fr. จำนวน 1,200 ชุด
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
19/4/2562 15:44:48
WIN
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19/4/2562 9:26:21
AGR
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เรื่อง งานจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนเพื่อจัดโครงการสัมมนาวิชาการและพัฒนาเชิงปฎิบัติการสำหรับบุคลากรภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ประเภท : 6. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
คณะบริหารธุรกิจ
19/4/2562 9:16:00
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18/4/2562 18:27:47
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพัฒนาและผลิตชุดสมองกลเพื่อการทำโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18/4/2562 18:27:43
WIN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/4/2562 15:36:00
ANN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการเช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/4/2562 15:32:46
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงที่ใช้ในงานวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
18/4/2562 14:54:43
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กชนิด 1.9-2.0 Fr. เพื่อทำการรักษาผ่านหลอดเลือดชนิดปลายตรง จำนวน 500 เส้น
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
18/4/2562 14:41:53
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กจิ๋วขนาดปลายเล็กกว่าหรือเท่ากับ 1.8 Fr. จำนวน 50 เส้น
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
18/4/2562 14:40:19
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อกระบอกฉีดสารทึบรังสี (Opaque media loading,syringe) จำนวน 1,200 ชุด
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
18/4/2562 14:38:34
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติฯ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
18/4/2562 14:36:56
WIN
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างคณะวิจิตรศิลป์ ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
18/4/2562 13:50:33
PLN
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
18/4/2562 10:49:54
PLN
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB DB ABB โหลดเซนเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
18/4/2562 10:40:53
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าเพื่อใช้ในโครงการ CMU zero waste จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
กองคลัง
17/4/2562 20:14:28
WIN
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเปลี่ยนระดับความเข้มแสงในสองมิติ (Spatial Light modulator) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
17/4/2562 16:02:52
WIN
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
17/4/2562 15:49:59
WIN
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาครเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
17/4/2562 15:31:56
Now viewing : 1 of 375