ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดซื้อครุภัณฑ์-รถยนต์ 6 ล้อ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะศึกษาศาสตร์
26/5/2566 17:06:19
AUC
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 หลัง พร้อมรื้อถอน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สำนักงานมหาวิทยาลัย
26/5/2566 16:36:46
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
26/5/2566 16:36:39
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
26/5/2566 16:07:51
PRI
ประกาศราคากลาง งานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
26/5/2566 16:07:47
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออายุการใช้งานระบบจัดการวารสาร Scholar One สำหรับวารสาร ASR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
26/5/2566 16:06:33
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 367. ชุดถ่ายภาพแสงส่องกราดและแสงฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
26/5/2566 13:22:48
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 39. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิแอมป์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
26/5/2566 13:22:44
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 44. เครื่องตรวจวัดความต้องการพลังงานทางอ้อม ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
26/5/2566 13:22:41
WIN
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
25/5/2566 16:55:29
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/5/2566 16:42:02
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องราคากลาง งานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. 90 มม. และ 63 มม. บริเวณศาลาอ่างแก้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/5/2566 16:41:15
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. 90 มม. และ 63 มม. บริเวณศาลาอ่างแก้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/5/2566 16:41:09
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. และ ๗๕ ม. ภาควิชาธรณีวิทยา สำนักทะเบียนและประมวลผล และสำนักหอสมุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/5/2566 16:36:22
WIN
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/5/2566 16:20:51
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 521. ระบบโสตทัศนูปกรณ์และการถ่ายทอดการประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม 0315 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:12:41
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อ Blood Gas Electrolytes จำนวน 65,000 test
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:12:36
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:12:33
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:12:29
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 29 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:12:26
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๑๘๐. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:11:32
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 1.5 เทสลา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:11:28
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๓๖๖. เครื่องถ่ายโมเลกุลเข้าสู่เซลล์ จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:11:22
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่า ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 16:11:15
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลู่เดินและวิ่งออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
25/5/2566 14:57:00
PLN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานปรับปรุงโครงการ Engineering Innovation and Enterpreneurship Hub วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
25/5/2566 14:16:01
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 11:35:56
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 11:35:43
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 11:35:32
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
25/5/2566 11:35:22
Now viewing : 1 of 1407