ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบ อาคารสถาบันฯ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
29/6/2565 18:07:59
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 224. ค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile-X-Ray Outsource) ผู้ป่วยตามตึก จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
29/6/2565 17:30:52
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 16. เครื่องจำลองภาพและสถานการณ์ เพื่อฝึกการผ่าตัดด้วยกล้อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
29/6/2565 17:30:44
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีภายในห้องการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
29/6/2565 16:49:31
AUC
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน 245 รายการ ครั้งที่ 2
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะเทคนิคการแพทย์
29/6/2565 16:05:09
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
29/6/2565 15:37:14
PLN
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA สำหรับ อาคาร 2 และ 3
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเภสัชศาสตร์
29/6/2565 13:57:07
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Pneumococcal vaccine (ชนิด 13 สายพันธุ์), suspension for injection (0.5 ml pre-filled syringe) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
29/6/2565 13:50:39
WIN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/6/2565 18:31:18
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนฯ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/6/2565 16:59:28
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดต้นไม้/ตัดแต่งกิ่งไม้ตามลานจอดรถ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และแนวรั้วของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/6/2565 15:19:50
PLN
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์
28/6/2565 14:07:14
AGR
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่าย(สาย Fiber Optic)ภายในห้องเรียน จำนวน 30 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
คณะบริหารธุรกิจ
28/6/2565 13:47:48
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Pneumococcal vaccine (ชนิด 13 สายพันธุ์) suspension for injection (0.5 ml pre-filled syringe) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
28/6/2565 11:01:44
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/6/2565 16:10:18
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำเสื้อน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 จำนวน 15,925 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/6/2565 15:53:56
PRI
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเสื้อน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 จำนวน 15,925 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/6/2565 15:53:51
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/6/2565 15:53:37
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาด รายการเครื่องตรวจทางรังสีระบบหลอดเลือด (ระนาบเดี่ยว) จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
27/6/2565 15:33:36
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานและหมดความจำเป็นใช้ จำนวน 5 คัน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
27/6/2565 15:33:33
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่า ชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
27/6/2565 15:33:30
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27/6/2565 14:58:40
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27/6/2565 14:58:24
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการที่ 247. ชุดเครื่องมือปรับระยะความลึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
27/6/2565 12:30:01
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการที่ 262. ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
27/6/2565 12:29:56
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 409.ระบบโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายทอดการประชุม พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ และ 410.ระบบโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายทอดการประชุม พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 802 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
27/6/2565 12:29:51
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการประเมินทักษะ และการเลือกสรรหลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) และแฟ้มสะสมผลงานให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรโครงการ Skills 4 Life : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/6/2565 11:59:15
ANN
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Function Generator จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิทยาศาสตร์
27/6/2565 10:20:21
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะเภสัชศาสตร์
27/6/2565 9:35:46
ANN
งานระบบป้องกันฟ้าผ่า อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
27/6/2565 9:09:24
Now viewing : 1 of 1176