ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/9/2563 21:04:41
WIN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์
18/9/2563 17:32:22
ANN
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักหอสมุด
18/9/2563 17:04:52
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18/9/2563 16:53:13
WIN
ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
18/9/2563 16:51:17
WIN
ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
18/9/2563 16:51:12
WIN
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
18/9/2563 16:30:36
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มช.S1,อาคารศูนย์บริการนักศึกษาและอาคารเรือนพักรับรองอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/9/2563 16:26:19
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ HB5330, HB5340, HB5350 และ HB5360 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
18/9/2563 15:51:08
PRI
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ HB5330, HB5340, HB5350 และ HB5360
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะมนุษยศาสตร์
18/9/2563 15:50:27
TOR
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ HB5330, HB5340, HB5350 และ HB5360 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะมนุษยศาสตร์
18/9/2563 15:50:19
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ยา rosuvastatin 20 mg, Tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
18/9/2563 15:47:42
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ยา rosuvastatin 10 mg, Tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
18/9/2563 15:47:33
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง งานปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและพื้นที่รอบอาคารบริเวณกลุ่มอาคารงานอาคารสถานที่เดิมและแนวรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/9/2563 15:31:51
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อระบบจอดรถอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/9/2563 15:31:38
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/9/2563 15:31:30
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและห้องอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/9/2563 13:53:11
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
18/9/2563 13:34:29
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง อาคาร 6
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์
18/9/2563 12:28:59
PLN
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2564 วัสดุบริโภคประเภทผักสด จำนวน 69 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
18/9/2563 11:57:54
PLN
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2564 วัสดุบริโภคประเภทอาหารแปรรูป จำนวน 21 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
18/9/2563 11:57:39
PLN
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2564 วัสดุบริโภคประเภทปลาสด จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
18/9/2563 11:57:19
ANN
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้าง Food Makerspace/Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
17/9/2563 22:17:31
PLN
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
17/9/2563 17:38:23
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มช.S1,เรือนรับรองอ่างแก้ว,พื้นที่ลานจอดรถข่วงพะยอมและพนักงานออกบัตรและเก็บบัตรจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
17/9/2563 17:29:13
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
17/9/2563 17:29:06
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
17/9/2563 17:29:00
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
17/9/2563 17:28:54
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างดูแลรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
17/9/2563 17:28:48
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและพื้นที่รอบอาคารกลุ่มอาคารงานสถานที่เดิมและแนวรั้วด้านหน้า ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
17/9/2563 17:28:28
Now viewing : 1 of 754