ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง พร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 56 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
29/2/2567 18:18:43
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Next Generation Firewall) จำนวน 2 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
29/2/2567 18:18:37
ANN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายของระบบเครื่องลูกข่ายเสมือน (VDI Server) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
29/2/2567 17:53:59
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน จำนวน ๕๐ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29/2/2567 16:54:01
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการที่ 354. กล้องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 16:46:12
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยว ชนิดไม่ละลายออกจากร่างกาย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 16:46:05
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (วัสดุไหมเย็บสำหรับการผ่าตัดจักษุ)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 16:46:02
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยวชนิดละลายออกจากร่างกาย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 16:45:58
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (Double Lumen catheter)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 16:45:55
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บอกรับฐานข้อมูล BMJ Journals จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 16:45:52
AUC
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ที่ 042/2567 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะวิจิตรศิลป์
29/2/2567 15:12:32
AUC
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ที่ 043/2567 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะวิจิตรศิลป์
29/2/2567 15:12:30
ANN
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
29/2/2567 15:02:25
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
29/2/2567 15:02:06
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
29/2/2567 15:01:39
PLN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศแผนการจัดจ้างออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 4 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะบริหารธุรกิจ
29/2/2567 14:55:08
SUM
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.๑) ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๗
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
29/2/2567 10:44:36
PRI
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการกลางวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
29/2/2567 9:58:29
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Gabapentin 300 mg, hard capules จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 9:23:05
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Gabapentin 100 mg, hard capules จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
29/2/2567 9:23:03
PRI
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลชนิดทริปเปิลควอรูโพลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28/2/2567 17:48:24
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยของหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28/2/2567 17:48:18
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28/2/2567 17:42:28
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28/2/2567 17:40:23
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
28/2/2567 16:19:03
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
28/2/2567 16:18:31
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
28/2/2567 16:18:24
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
28/2/2567 16:18:08
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
28/2/2567 16:18:00
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
28/2/2567 16:17:56
Now viewing : 1 of 1606