ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2/7/2565 16:41:33
SUM
สขร1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิจิตรศิลป์
1/7/2565 16:36:50
SUM
สขร1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิจิตรศิลป์
1/7/2565 16:36:40
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประการผลผู้ชนะงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและจอแสดงภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1/7/2565 16:16:37
WIN
ประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Landscape) และศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 4 โครงการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1/7/2565 16:13:27
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อระบบประมวลและจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) ขนาดใหญ่ ระยะที่ ๒
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1/7/2565 13:31:43
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อซื้อระบบประมวลและจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) ขนาดใหญ่ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1/7/2565 13:31:37
AWP
ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
1/7/2565 13:25:45
SUM
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1/7/2565 11:40:17
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
30/6/2565 20:08:14
PLN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/6/2565 17:42:17
WIN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบ อาคารสถาบันฯ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
30/6/2565 16:59:45
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 371. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:58:54
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 362.เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้น หรือต่ำลง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:58:45
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 363.เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุ ความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:58:37
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 388.เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำร้อนเย็นขณะผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:58:28
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 360.กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:58:16
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 385. เครื่องทำให้พลาสมาแข็งอย่างรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:58:04
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 389.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:57:55
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 374. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:57:48
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 361. เครื่องตรวจบันทึกข้อมูลขณะนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:57:39
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 365.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 2 เตียง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
30/6/2565 16:56:55
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ขส.มช. บริเวณหน้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30/6/2565 15:54:48
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบประมวลและจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) ขนาดใหญ่ ระยะที่ ๒
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
30/6/2565 14:52:06
WIN
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเคมีอุตสาหกรรมฯ จำนวน 5 อาคาร จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
30/6/2565 13:46:55
ANN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิทยาศาสตร์
30/6/2565 13:46:44
SUM
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.1) เรื่อง การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/6/2565 13:43:16
AUC
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 150 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
30/6/2565 13:01:34
PRI
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานสไลด์ ขนาด กว้าง 800Xลึก400Xสูง 800 มม. จำนวน 98 ตู้
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
30/6/2565 11:55:45
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบ อาคารสถาบันฯ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
29/6/2565 18:07:59
Now viewing : 1 of 1177