ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
AWP
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิทยาศาสตร์
30/10/2563 18:20:39
TOR
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่าง TOR รายการที่ 290. ลิฟต์เตียง แบบมีห้องเครื่องขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กฺิโลกรัม ชนิดจอดรับ-ส่ง 6 ชั้น พร้อมระบบลิฟต์ดับเพลิงและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะแพทยศาสตร์
30/10/2563 16:10:11
AWP
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะแพทยศาสตร์
30/10/2563 16:10:07
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 250kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 16:08:00
AWP
ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2563ถึงกันยายน 2563)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/10/2563 15:24:39
WIN
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดหาปริมาณของสารฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์
30/10/2563 15:16:16
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 14:48:04
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 14:47:54
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 14:47:45
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางเครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 14:47:35
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศ TOR ชุดเครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 14:47:28
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 14:47:16
WIN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเแช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเกษตรศาสตร์
30/10/2563 14:47:05
SUM
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.1) เรื่อง การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/10/2563 14:39:33
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
30/10/2563 14:38:02
WIN
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
30/10/2563 14:03:31
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
30/10/2563 13:34:02
TOR
ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวและการทำงานของมือและนิ้วมือพร้อมระบบช่วยพยุง
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเทคนิคการแพทย์
30/10/2563 12:33:21
SUM
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.1) เรื่อง การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/10/2563 11:42:31
AWP
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563ถึงเดือนกันยายน 2563)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/10/2563 11:42:26
TOR
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเทคนิคการแพทย์
30/10/2563 11:35:38
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนฟันและโมเดลฟันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมซอร์ฟแวร์ออกแบบสิ่งบูรณะ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์
30/10/2563 11:17:38
PLN
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะทันตแพทยศาสตร์
30/10/2563 11:14:37
PLN
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะทันตแพทยศาสตร์
30/10/2563 11:14:28
TOR
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่าง TOR ซื้อยา Manidipine 20 mg, Tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
30/10/2563 10:55:11
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แบบ สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
30/10/2563 9:35:53
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
30/10/2563 9:35:29
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
30/10/2563 9:34:23
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
30/10/2563 9:29:38
ANN
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
29/10/2563 16:44:05
Now viewing : 1 of 780