ผู้อำนวยการหน่วยงานภายในสำนักงาน

Adminstrative Offices
นายอรัญ กันธิยะ

ผู้อำนวยการ
กองกฎหมาย
053942611
arun.guntiya@cmu.ac.th
นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์

ผู้อำนวยการ
กองคลัง
053-941146
chutarat.d@cmu.ac.th
นายพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน

ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานกลาง
053943024
piboon.y@cmu.ac.th
นางอังคณา กันธิยะ

ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
053-94119
angkana.g@cmu.ac.th
นายอนันต์ เดชพรม

ผู้อำนวยการ
กองแผนงาน
053-943159
anan.d@cmu.ac.th
นางอัจฉรา ศรีพลากิจ

ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
053941361
atchara.sr@cmu.ac.th
นางกัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล

ผู้อำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์
053-943663
kattima.p@cmu.ac.th
นายณัฐวิทย์ ครูบา

ผู้อำนวยการ
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
natthavit.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053942692
prayote.o@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
arnan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053943341
nuttee.suree@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053944144
chaiy.rungsiyakull@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0-5327-2155
chaiwat.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท

ผู้อำนวยการ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
053941399
arinya.p@cmu.ac.th
นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
053-943689
yaowalak.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารงานวิจัย
053943601
noppol.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
053935522-6
thanoo.hi@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานหอพักนักศึกษา
053944741
thanaruk.s@cmu.ac.th