ผู้อำนวยการหน่วยงานภายในสำนักงาน

Adminstrative Offices
นายอรัญ กันธิยะ

ผู้อำนวยการ
กองกฎหมาย
053942612
arun.guntiya@cmu.ac.th
นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์

ผู้อำนวยการ
กองคลัง
053-941146
chutarat.d@cmu.ac.th
นายพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน

ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานกลาง
053-943024
piboon.y@cmu.ac.th
นางอังคณา กันธิยะ

ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
053-94119
angkana.g@cmu.ac.th
นายอนันต์ เดชพรม

ผู้อำนวยการ
กองแผนงาน
053-943150
anan.d@cmu.ac.th
นางอัจฉรา ศรีพลากิจ

ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
053941361
atchara.sr@cmu.ac.th
นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา

ผู้อำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์
053943663
woralux.s@cmu.ac.th
นายณัฐวิทย์ ครูบา

ผู้อำนวยการ
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
natthavit.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053943016
prayote.o@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
arnan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053 944126
worapod.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล

ผู้อำนวยการ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
053943333
akom.tan@cmu.ac.th
นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
053-943154
yaowalak.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารงานวิจัย
noppol.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
053935522-6
thanoo.hi@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานหอพักนักศึกษา
053944741
thanaruk.s@cmu.ac.th