ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
(A leading university committed to social responsibility and sustainable development)

พันธกิจ

 1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
 2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
 3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะหลัก

 1. เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีทุกศาสตร์อยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดการทำงานที่เป็นแบบบูรณาการได้ง่าย
 2. จัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสมาเรียนร่วมกัน และทำให้เกิดโอกาสสร้างนวัตกรรมและหลักสูตรใหม่
 3. ทำวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของสังคมและประเทศ ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
 2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ และสากล รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 3. เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ และยกระดับการให้บริการทางวิชาการและการสาธารณสุขเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมบูรณ์
 4. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนาโดยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ
 6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในด้านทรัพยากรบุคคล การเงินและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร E-CMU สนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนทางจริยธรรม ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยึดถือปฏิบัติ ภายใต้อุดมการณ์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูรับใช้สังคม นิยมในหลักธรรม และรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ดังนี้
E-Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 • มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ
 • มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน
 • เน้นความคล่องตัว
 • องค์กรแห่งการเรียนรู้
C-Community Engagement เชิดชูรับใช้สังคม
 • สร้างความรักความผูกพันองค์กร
 • มุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
M-Morality นิยมในหลักธรรม
 • ยึดหลักธรรมาภิบาล
 • เชิดชูคุณธรรม
 • พัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ/จิตบริการ
U-Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
 • ทำงานเป็นทีม