คณบดี

Dean
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล

คณบดี
คณะการสื่อสารมวลชน
053-94
terapatt.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม

คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์
daruni.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์
053-944468
narumanas.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ

คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์
sakorn.pornprasert@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ

คณบดี
คณะนิติศาสตร์
053-942910
nuthamon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์

คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
053-942130
khongphu.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
053-936083
thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดี
คณะแพทยศาสตร์
053-935122
bannakij.lojana@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์
053944303
supat.jira@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง

คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์
053-942335
rawee.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
pailin.phu@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง

คณบดี
คณะวิจิตรศิลป์
053-944848
asawinee.w@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
053943301
torranin.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
thongchai.f@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์
053944240
kiatsuda.srisuk@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์
053-942201
pairut.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
053942816
rawiwan.o@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

คณบดี
คณะสังคมศาสตร์
05394
thapin.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ขวัญชาย เครือสุคนธ์

คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
053-948023
khwanchai.kreau@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
053942504
suwat.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ

คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
053-948230, 053-948264
sujinda.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
053-944125 ต่อ 308
apichat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย

คณบดี
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
053-948259
sutee.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์

คณบดี
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
053-943719
nopasit.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

คณบดี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
worawit.j@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการ

Director
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
053943327
pradthana.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน

ผู้อำนวยการ
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-935161
krit.khwanngern@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

ผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
+66-53-948-236
yuthana.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เลิศรัก ศรีกิจการ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
053-948075
lertrak.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
chanakan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ

ผู้อำนวยการ
สถาบันนโยบายสาธารณะ
ora-orn.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา
053943751-3
sompong.wit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
053-942007
pruk.a@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sanchai.j@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
053-895107
khuanchai.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยสังคม
053-944817
woralun.boonyasurat@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
nipon.t@cmu.ac.th
นางมนสิชา แสวัง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานการตรวจสอบภายใน
053 - 943102
manasisha.s@cmu.ac.th
นางวิวรรณ ศรีทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
053-943121
wiwan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์

ผู้อำนวยการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
weenun.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

ผู้อำนวยการ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(053) 943803
rattasit.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล

ผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ
053-943223
rien.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
053-949105
acharaporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี

ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
053-944828
vilawan.s@cmu.ac.th
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด
0-5394-4501
wararak.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
053-948671 ต่อ 1215
tanyanuparb.a@cmu.ac.th