พิธีทำบุญสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566
28 พฤศจิกายน 2566
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิธีทำบุญตักบาตร หอพักในกำกับสวนดอก
20 กรกฎาคม 2566
คณะทันตแพทยศาสตร์
ICDI ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล
15 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

End of content

Now viewing : 1 of 4