LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food
SDGs:
3 4 9 14 15 17
18 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23
SDGs:
4
7 พฤษภาคม 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ “สุดยอด E-Learning” ระดับประเทศ
SDGs:
4 8
6 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
โครงการ Lanna Essence Workshop Season 2
SDGs:
3 4 14 15 17
6 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2565 (TED Youth Startup 2022) รอบที่ 2
SDGs:
4 8 9
3 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ มช. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
SDGs:
1 4 10
27 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market : R2M)
SDGs:
4
25 เมษายน 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน Entaneer CMU Metaverse contest
SDGs:
4 11
24 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 3