บทบาทสัตวแพทย์กับ “บ้านก้อ Sandbox”
SDGs:
1 2 3 8 10 11 12 15 17
2 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานช่าง ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิคระบบไฟฟ้า
SDGs:
8
1 มิถุนายน 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามช. ลำพูน รับสมัครนักจัดการทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
SDGs:
8
24 พฤษภาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

End of content

Now viewing : 1 of 8