โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรด้านป่าไม้
SDGs:
13 15
23 พฤษภาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
คณะรัฐศาสตร์ฯร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ จัดโครงการ Pol Sci Volunteer (Once in The Wild)
SDGs:
13
7 มีนาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ศูนย์การศึกษามช. จัดอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังไฟป่า
SDGs:
13
7 มีนาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
แลกเปลี่ยนงานวิจัย 2: ต่อยอดร่วมมือ NAU-MSU-CMU
SDGs:
9 12 13 17
2 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขต Baoshan
SDGs:
3 7 9 12 13 17
1 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 5