Read more..

พิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563
16 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่
15 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ประจำปี 2563
14 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดกิจกรรม RUN Reskill / Upskill Bootcamp : ชวนคิด ชวนคุย #1
14 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2
14 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)
11 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดการสัมมนา The 1st International Conference on Advanced Material for Printed Electronics and Sensors (ICAMPS 2020)
11 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งาน “Lanna Symphony โดย จรัล มโนเพ็ชร"
3 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และแผ่นดินไหวในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
2 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่อุษณีษ์ ธราวิจิตรกุล
31 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
31 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 40