Read more..

ต้อนรับ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
28 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนา "รู้ชัด ก่อนฉีด วัคซีน COVID-19" ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Webinar
27 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤจร อิทธิจีระจรัส
20 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณทัศนีย์ เห่วซึ่งเจริญ
19 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
18 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
15 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมการประชุมออนไลน์ The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference ( Event Specifications)
14 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
11 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศร่าง แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย
5 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนาพัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus
5 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
4 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ชโลธร
1 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2564
1 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

5 ภาคีรวมพลัง GO GREEN เดินหน้าสร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย
29 กันยายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 57