Read more..

ประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา“นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
15 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมงานครบรอบ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา
15 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป” ประจำปี พ.ศ.2562
14 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีปิดงานและมอบรางวัล 19th AUN and 8th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers' Contest
13 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานเปิดตัวเครื่องกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ
13 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ลงนามความร่วมมือ Neijiang Normal University, P.R. China
13 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Environment Asia International Conference
13 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานเลี้ยงรับรอง ประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Environment Asia International Conference
13 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10
13 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine Japan
11 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะจาก Japan and Telecommunications Engineering and Consulting Service (JTEC)
11 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม 19th AUN and 8th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers' Contest
11 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การลงนาม MOU ระหว่าง เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มช.
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National University of Singapore และ Can Tho University
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมจัดแสดงผลงานในนามสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ แก่ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างอาคารโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)
7 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้อำนวยการ Japan Society for the Promotion of Science Bangkok Office (JSPS)
7 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
7 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) จากสถาบัน BSI
6 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมความรู้ด้านสื่อสารองค์กร
6 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Hunan University P.R. China
5 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนาระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน
5 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดงาน EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
5 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่
4 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 11