Read more..

รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,500 ชิ้น จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
27 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
27 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้จัดการ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ
24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวัสดุศาสตร์ IUMRS-ICA 2020
24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 15
22 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)
20 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)
17 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กอสิน อมายตยกุล
17 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานประชุมและขอบคุณพนักงานอัยการ ประจำปีพุทธศักราช 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการ หมอน้ำเงินขาว-ขาวช่วยชาวบ้าน
17 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ สมาธิเสริมสร้างพลังจิต
17 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
16 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย
16 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 49