Read more..

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. เปิดตัว เครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency
17 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหู
15 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมพัฒนาแก้ปัญหาของประเทศ
25 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถยนต์แบบเรียลไทม์ แก้ปัญหาจุดจอดรถ
23 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิดชูเกียรติ "นักวิจัยแกนนำ ปี 2562"
20 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ ผลสำเร็จเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำช่วยเกษตรกร
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ป.เอก IE มช. ผุด REMO ล้างผัก ผลไม้ สะอาดได้สูงสุด 99%
19 กันยายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์วิจัยช้างฯ มช. วิจัยสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในแหล่งท่องเที่ยว
5 กันยายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะวิทย์ มช. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”
19 สิงหาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช. เปลี่ยนขยะจากเศษอาหาร เป็นพลังงานทดแทน
25 มิถุนายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2