Read more..

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
2 ธันวาคม 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

โครงการ PH FON CMU Walking together
2 ธันวาคม 2562
คณะพยาบาลศาสตร์

Read more..

งานวันชื่นชุมนุม ชกว.มช. ครั้งที่ 10
27 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน
20 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

เปิดรับสมัครนักวิ่ง LAW CMU RUN 2020
8 พฤศจิกายน 2562
คณะนิติศาสตร์

Read more..

AIS Playground @CMU Learning Space
7 พฤศจิกายน 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

“งานวัดแห่งอนาคต” AIS Playground @CMU Learning Space
7 พฤศจิกายน 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

End of content

Now viewing : 1 of 9