พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
24 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Home Coming Day
23 มกราคม 2566
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการ “Goal2GetteR2023”
20 มกราคม 2566
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 98