Read more..

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
28 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
28 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ รับสมัครตำแหน่งสถาปนิก
28 มกราคม 2562
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

Read more..

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
28 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
22 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2