Read more..

นักศึกษา มช. คว้า 2 รางวัล ประกวด “นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564”
7 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2563 จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
21 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา ANI CAMTได้รางวัลชมเชยการประกวด True Young Producer Awards 2020
17 ธันวาคม 2563
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

คณาจารย์ นักวิจัย มช. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
15 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษากิจกรรมบำบัด มช. ชนะเลิศสุนทรพจน์ อนาคตไทยกับการควบคุมปัญหาเหล้า-เบียร์
27 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 10