โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
SDGs:
1 2 3 4 10 16 17
7 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เพราะทุกวินาทีมีค่าต่อทุกชีวิต…
SDGs:
3 10 16 17
26 เมษายน 2567
คณะแพทยศาสตร์
พิธีเปิดรูปปั้นมหาตมะคานธี (Unveiling of Mahatma Gandhi Statue Ceremony)
SDGs:
11 16 17
21 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม “สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 18”
SDGs:
16
15 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
SDGs:
16 17
14 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 5