ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2566
5 มกราคม 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ความคุ้มครองประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สำหรับบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร มช.
3 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
27 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
24 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
The International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society
SDGs:
3 9 17
17 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bootstrapper Program
SDGs:
17
17 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 145