LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพายัพ
SDGs:
16 17
24 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. จับมือ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านฐานรากรถไฟ
SDGs:
8 9 11 17
19 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดี 51 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
17
19 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food
SDGs:
3 4 9 14 15 17
18 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้การต้อนรับทูตพาณิชย์และการลงทุนอาวุโสออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ
SDGs:
3 9 11 17
12 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
SDGs:
17
12 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก University of Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
SDGs:
17
11 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 6