ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65
SDGs:
3 8 9 11 16 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
SDGs:
3 11 13 15 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้นแบบห้องเรียนสถาปัตย์ มช. ลดร้อน ลดฝุ่น สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
SDGs:
3 7 11
15 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2566
SDGs:
3 9 11 17
5 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 10