กว่าจะมาเป็น "Super Teak" EP.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสัก
SDGs:
9 11 15
3 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
SDGs:
3 7 9 11 12 13 15 17
23 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนโดยรอบเพื่อการรักษาพื้นที่ป่า
SDGs:
18 มีนาคม 2567
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ประชากรช้างเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 เป็นอย่างไรบ้างนะ?
SDGs:
15
9 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
SDGs:
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมนานาชาติด้านอาหารและวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2024
SDGs:
3 8 9 12 13 14 15 17
8 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ผ่านการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
SDGs:
7 13 15
3 มกราคม 2567
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
โครงการวิ่งด้วยใจเพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่
SDGs:
1 2 3 6 8 11 12 15 17
24 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม Mae Kha Walk Rally 2023
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 11 12 15 17
23 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานสัมมนาทางวิชาการ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium “The Future of Environmental Sustainability and Innovation in Agriculture”
SDGs:
1 2 3 8 9 12 13 14 15 17
21 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 5