Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food
SDGs:
3 4 9 14 15 17
18 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
SDGs:
13 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการ Lanna Essence Workshop Season 2
SDGs:
3 4 14 15 17
6 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24
SDGs:
8 9 10 12 15 17
3 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 6 7 8 9 11 13 15 17
15 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช.
SDGs:
15
13 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 1