อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

President of Chiang Mai University

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองอธิการบดี

Vice President of University
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี

1) บริหารจัดการองค์กรโดยรวม
2) อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
3) พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
4) การจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และเป็นกลางทางคาร์บอน
5) นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

053-941002
prasert.r@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดี

1) การบูรณาการยุทธศาสตร์โดยรวม
2) แผนงาน และงบประมาณ
3) นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
4) การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความคล่องตัวและยืดหยุ่น
5) บริหารวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ์
053-941008
charin.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา
รองอธิการบดี

1) บริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน
2) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
3) ตรวจสอบภายใน
053-941002
todsaporn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี

1) การบริหารงานทั่วไป
2) กิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย
3) การพัฒนาคุณภาพองค์กร
4) บริหารวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ
053-941004
usanee.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี

1) ล้านนาสร้างสรรค์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
053-941011
ekkachai.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
รองอธิการบดี

1) การบริหารนวัตกรรม
2) วิเทศสัมพันธ์ และพันธกิจสากล
3) การสื่อสารองค์กร


053-941008
tanyanuparb.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
รองอธิการบดี

1) กิจการสภามหาวิทยาลัย
2) การบริหารความเสี่ยง

053-941014
piriya.che@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
รองอธิการบดี

1) การบริหารงานวิจัย
2) การบริการวิชาการแก่สังคม

053-941004
winita.punyodom@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
รองอธิการบดี

1) การบริหารทรัพยากรบุคคล
2) พัฒนาบุคลากรเพื่อสมรรถนะสูง
3) นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
053-941005
pitipong.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
รองอธิการบดี

1) เทคโนโลยีดิจิทัล
2) กฎหมาย
053-941005
rattasit.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริการวิชาการรับใช้สังคม
- กฎหมาย
053-941003
paisit.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริหารการเงิน และทรัพย์สิน

053-941003
ronnaphob.ua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานวิชาการ

053-941003
piyapong.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
053-941011
adisak.tan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
053-941017
worapod.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
053-941017
chirawath.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

053-941014
juthathip.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล

053-941006
pornchai.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานนวัตกรรม

053-941006
choncharoen.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริการวิชาการ
- ล้านนาสร้างสรรค์

053-941011
pairach.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานวิเทศสัมพันธ์
- พันธกิจสากล
053-941014
worakanya.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานวิชาการ


053-941002
weenun.b@cmu.ac.th