อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

President of Chiang Mai University

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองอธิการบดี

Vice President of University
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี

1) บริหารจัดการองค์กรโดยรวม
2) พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
4) การจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และเป็นกลางทางคาร์บอน
5) นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดี

1) การบูรณาการยุทธศาสตร์โดยรวม
2) แผนงาน และงบประมาณ
3) นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
4) การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความคล่องตัวและยืดหยุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา
รองอธิการบดี

1) บริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน
2) บริหารวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี

1) การบริหารงานทั่วไป
2) กิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย
3) การพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี

1) ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
3) ล้านนาสร้างสรรค์ และศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
รองอธิการบดี

1) การบริหารนวัตกรรม
2) วิเทศสัมพันธ์ และพันธกิจสากล
3) การสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
รองอธิการบดี

1) กิจการสภามหาวิทยาลัย
2) การบริหารความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
รองอธิการบดี

1) การบริหารงานวิจัย
2) การบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
รองอธิการบดี

1) การบริหารทรัพยากรบุคคล
2) พัฒนาบุคลากรเพื่อสมรรถนะสูง
3) นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
รองอธิการบดี

1) เทคโนโลยีดิจิทัล
2) กฎหมาย

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริการวิชาการรับใช้สังคม
- กฎหมาย
รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริหารการเงิน และทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- งานด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานนวัตกรรม


อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานบริการวิชาการ
- ล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานวิเทศสัมพันธ์
- พันธกิจสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

- งานวิชาการ