อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

President of Chiang Mai University

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
+66-53-941001, +66-53-941002

รองอธิการบดี

Vice President of University
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี
- ยุทธศาสตร์โดยรวม
- บริหารการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
- กฎหมาย
+66-53-941003
vpp@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดี
- วิเทศสัมพันธ์
- สื่อสารองค์กร
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์
+66-53-941009
rome.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี
- กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
- บริหารงานทั่วไป
- ยุทธศาสตร์นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
+66-53-941011
prasert.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี
- วิจัย
- นวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
+66-53-941005
sampan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี
- พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- กิจการนักศึกษา
- ศิลปวัฒนธรรม
+66-53-941004 , +66-53-941006
vpusr@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี
- วิชาการ
- พัฒนาคุณภาพองค์กร
- ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
+66-53-941004 , +66-53-941006
usanee.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดี
- แผนงาน งบประมาณ
- ทรัพยากรบุคคล
- ยุทธศาสตร์นวัตกรรม อาหารและสุขภาพ
+66-53-941008
charin.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี
- บริการวิชาการและรับใช้สังคม
- ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
+66-53-941005
vpse@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี
- การออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
- ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์
+66-53-941011
ekkachai.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล
รองอธิการบดี
- กิจการสภามหาวิทยาลัย
+66-53- 941013,+66-53-941014
piriya.che@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
รองอธิการบดี
- เทคโนโลยีดิจิทัล
+66-53-941006
Nat.v@cmu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
- พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- กิจการนักศึกษา
+66-53- 941013, +66-53-941014
ronnaphob.ua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
- วิชาการ
- วิจัยและนวัตกรรม
+66-53-941005
piyapong.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี
- เทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสาร
+66-53- 941013, +66-53-941014
thanompo.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร พิชัยยา
ผู้ช่วยอธิการบดี
- การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สิน
+66-53-941003
todsaporn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
- กฎหมาย
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
+66-53-941009
apal@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
- ทรัพยากรบุคคล
- แผนงาน
+66-53-941006
pornchai.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ผู้ช่วยอธิการบดี
- วิเทศสัมพันธ์
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
+66-53-941017
pitipong.y@cmu.ac.th