ทุนการศึกษา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา โดยจัดสวัสดิการด้านการเงินให้นักศึกษาที่มีความจำเป็น (นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการศึกษา ให้ติดต่อโดยตรงที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด) ดังนี้

เงินทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันรณรงค์จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษมูลค่าทุนละ (10,000 บาท) จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป โดยมอบหมายให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปรายงานตัวเป็นนักศึกษา เช่น ค่าเครื่องแต่งกายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา คนละ 10,000 บาท เงินทุนการศึกษาดังกล่าวจัดสรรให้นักเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนประมาณ 60-100 คน ต่อปีการศึกษา นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว ต้องยื่นใบสมัครผ่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดทันทีที่ทราบผลการสอบผ่านในระบบโควตาฯ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุน ไม่ได้ระบุ ให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง โดยเฉพาะมีจำนวนปีละประมาณ 600 ทุน
2. ทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 1 วิทยาลัย ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย) นักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ส่วน โดย

1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด

2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง ติดต่อที่ (http://sdd.oop.cmu.ac.th)

แต่นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพียงทุนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไขและวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา
  • กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ประมาณ 4 อาทิตย์
  • สัมภาษณ์ ภายในเดือน กันยายน-ตุลาคม
  • ประกาศผล ภายในเดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่ 2

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา (เพื่อสะดวกสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา)
  • กำหนดการรับสมัครก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณ 1 เดือน (เดือนมกราคม)
  • สัมภาษณ์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
  • ประกาศผล ภายในเดือนกรกฏาคม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นกองทุนสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรีที่ให้กู้ยืมเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่รัฐบาลกำหนดแล้วค่อยผ่อนใช้คืนภายหลัง เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดได้ทุกวันในเวลาราชการ (โทร 053-941360, 053-943032)

บริการเงินยืมฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกองทุนสำหรับให้นักศึกษายืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยในกรณีที่นักศึกษาขาดเงินยืมฉุกเฉิน และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยนักศึกษาจะต้องติดต่อขอรับแบบฟอร์มเงินยืมดังกล่าว ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด ซึ่งเงื่อนไขในการยืมอยู่ในดุลยพินิจของคณะ ทั้งนี้ หากคณะไม่มีเงินยืมฉุกเฉินเพียงพอนักศึกษาสามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับเงินยืมฉุกเฉินมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินยืมดังกล่าวที่คณะและได้รับการตรวจสอบขั้นต้นจากคณะ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินยืมอย่างน้อยภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นแบบฟอร์มให้ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ในการขอยืมและคืนเงินยืมฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยืมได้ครั้งละ 500.- บาท หากนักศึกษามีความจำเป็นและเหตุผลพิเศษอื่น ๆ อาจได้รับการพิจารณาให้ยืมมากกว่า 500 .- บาท นักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของนักศึกษาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยกะทันหันหรือประสบอัคคีภัย วาตภัย ล้มละลาย หรือภัยพิบัติอย่างอื่น ที่เป็นผลกระทบถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยตรงให้คณะที่นักศึกษาสังกัดเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณา โดยใช้เงินจากกองทุนฉุกเฉินนี้ ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณี ๆ ไป ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ นักศึกษากรณีใดกรณีหนึ่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษเป็น ราย ๆ ไป ด้วยการให้ยืมหรือใช้เงินกองทุนนี้ นักศึกษาที่ยืมเงินฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องส่งใช้คืนเงินยืมภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ก่อนสอบประมาณ 1 อาทิตย์ กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ชำระคืนเงินยืมภายในกำหนด กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งหนี้สินของนักศึกษาให้สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อดำเนินการยับยั้งการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาต่อไป และเพื่อระงับการอนุมัติปริญญาบัตร