กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 1 (ซอยข้างไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 053-941360 หรือ
ติดตามการประชาสัมพันธ์จากเพจ facebook facebook กยศ.มช. https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/

- เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www.studentloan.or.th/th/home


นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 1 (ซอยข้างไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 053-941360 หรือ
ติดตามการประชาสัมพันธ์จากเพจ facebook งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/
  • รายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 http://sdd.oop.cmu.ac.th/sddnew/th/studentloancmu/
  • เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www.studentloan.or.th/th/home