มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
21 กันยายน 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

ROV Chiang Mai's Youth Esports Tournament 2021 "รอบชิงชนะเลิศ"
23 กันยายน 2564
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ปรับกำหนดเวลา เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
23 กันยายน 2564
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
21 กันยายน 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
20 กันยายน 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มช. เปิดศูนย์บริการผู้เกษียณ มช. สำหรับติดต่อเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
17 กันยายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ร่วมลงนามความร่วมมือ 7 ภาคี 72 หน่วยงาน ร่วมผลิตและพัฒน...
23 กันยายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน