มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
12 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เรียนรู้หลากหลายไปกับ CMU Lifelong โอกาสทางการศึกษาที่ใครก็เรียนมช.ได้
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การชำระคืนเงินกองทุนช่วยเหลือบรรเทาฯ COVID-19
13 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
12 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หากประเมินตนเองแล้วพบว่ามีประวัติสัมผั...
10 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564
28 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ขยายเวลารับสมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบที่ 1/3 ...
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแบบ Exclusive Licensing ในการผ...
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรียนรู้หลากหลายไปกับ CMU Lifelong โอกาสทางการศึกษาที่ใครก็...
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน