มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
2 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพ
2 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ติดตามคุณภาพอากาศภาคเหนือได้อย่างทันใจกับ www.ntaqhi.info
1 มีนาคม 2564
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read more..

มช. เปิดตัว Digital Mapping Exhibition แหล่งเรียนรู้แบบใหม่ด้านประวัติศาสตร์แห่งแรกของเชียงใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมมือ ซีพีเอฟ ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG
15 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เดินหน้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาพ นำแพลตฟอร์ม CMU i-Health ดูแลบุคลากร
8 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

ปฏิทินกิจกรรม TCAS64-CMU เดือนมีนาคม 2564
2 มีนาคม 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล
TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
2 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การรับสมัครช่องทาง CMU-IPAS ระดับปริญญาตรี (2nd Intake)
16 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล
การแจ้งเปิดให้เข้าใช้งานระบบ HR Portal
11 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...
2 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ถึง 11 มีนาคมนี้
2 มีนาคม 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน