มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.
1 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่ เพื่อพัฒนาชาวนาและอุตสาหกรรมข้าวไทย
14 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

ขอเชิญบุคลากร มช. ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทย...
17 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ผุดกุญแจสำคัญพัฒนารากฐานระบบรางไทย เพื่อก้าวข้ามสู่ระดับ...
4 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม TCAS64-CMU เดือนมิถุนายน 2564
2 มิถุนายน 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการEntrepreneur...
18 มิถุนายน 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน