ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5

8 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ ข้อแนะนำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน
และขอความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน พิจารณา Work From Home 3 วัน ตั้งแต่ 9-11 เม.ย. 2567 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก PM2.5
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
ในสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย


แกลลอรี่