ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะรายการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์
25/3/2562 17:48:21
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
ประเภท : 3. ร่างขอบเขตงาน TOR
กองคลัง
25/3/2562 16:51:51
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างยื่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในระบบ PCT
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
กองคลัง
25/3/2562 16:33:06
ANN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ด้วยวิธีe-bidding
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
25/3/2562 16:32:17
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการ ซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 16:29:05
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อ Blood Gas Electrolytes จำนวน 65,000 test
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 16:27:17
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 16:25:25
PLN
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2562 วัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
25/3/2562 16:23:23
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณลานจอดรถและริมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
กองคลัง
25/3/2562 16:13:58
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถเครน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ร่างขอบเขตงาน TOR
กองคลัง
25/3/2562 16:10:35
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงห้องบรรยาย 0401)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 14:23:40
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงห้องบรรยาย 0408)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 14:21:37
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงห้องบรรยาย 0308)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 14:19:30
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงห้องบรรยาย 0305)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 14:17:38
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงห้องบรรยาย 4)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 14:15:51
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงห้องบรรยาย 3)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/3/2562 14:13:54
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างทำหมวกนิรภัย 1,000 ใบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ร่างขอบเขตงาน TOR
กองคลัง
22/3/2562 17:55:55
PRI
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำหมวกนิรภัย 1,000 ใบ จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
กองคลัง
22/3/2562 17:55:31
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามซอฟท์บอลด้วยการปรับพื้นพร้อมปลูกหญ้าใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
22/3/2562 17:53:40
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22/3/2562 17:10:16
ANN
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงที่ใช้ในงานวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิจิตรศิลป์
22/3/2562 16:28:33
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อCobas Ampliprep/cobas TagMan HIV-1 Monitor จำนวน 45 กล่อง
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/3/2562 16:21:49
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อVAR.II B-THAL R-PACK 500T (Varaint for HPLC) จำนวน 10 bot
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/3/2562 16:05:57
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน 20,000 test
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/3/2562 16:04:12
AUC
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
ประเภท : 8. ประกาศ ขายทอดตลาด
คณะวิจิตรศิลป์
22/3/2562 16:02:34
PLN
ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์
22/3/2562 16:00:38
WIN
คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์
22/3/2562 13:59:42
TOR
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 3. ร่างขอบเขตงาน TOR
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
22/3/2562 10:41:32
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.91.ชุดตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิด 128 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน1 ชุด
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/3/2562 10:01:29
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/3/2562 9:35:34
Now viewing : 1 of 370