ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
24/11/2563 19:50:08
PRI
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยแรงลมร้อน จำนวน 10 เครื่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24/11/2563 16:55:12
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อฐานข้อมูล JCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/11/2563 16:29:47
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างทำ เข็มกลัดช้างทองคำ จำนวน 18 รางวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/11/2563 15:59:07
WIN
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
24/11/2563 15:35:28
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างออกแบบโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนะศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านเพาะเลี้ยงเซลล์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24/11/2563 15:28:43
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
24/11/2563 15:16:27
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
24/11/2563 15:16:13
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
24/11/2563 15:15:52
WIN
จ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรุ่นที่ 3
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
24/11/2563 15:15:39
AGR
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศการเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
คณะบริหารธุรกิจ
24/11/2563 15:14:50
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ชุดวงจรช่วยหายใจสำหรับเครื่องดมยาสลบแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
24/11/2563 14:48:37
ANN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/11/2563 14:24:40
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/11/2563 14:17:43
WIN
ติดตั้งระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
24/11/2563 11:35:45
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 จ้างปรับปรุงและตกแต่งหอผู้ป่วยในชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
24/11/2563 10:55:15
WIN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
24/11/2563 10:34:05
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24/11/2563 10:10:09
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24/11/2563 10:08:35
PLN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24/11/2563 10:08:01
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ งานต่อเติมหลังคาโรงเรือนสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/11/2563 16:51:47
ANN
เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก (Bone Densitometer)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
23/11/2563 16:45:53
ANN
ระบบวางแผนการรักษาทางรังสี (radiotherapy treatment planning system
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
23/11/2563 16:45:43
PLN
ระบบวางแผนการรักษาทางรังสี (radiotherapy treatment planning system
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
23/11/2563 16:45:05
PLN
เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก (Bone Densitometer)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
23/11/2563 16:44:19
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) วัสดุกรองสารน้ำ สารอาหารและยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ขนาด ๐.๒ ไมครอน (Adult Extention with filter ๐.๒ micron) จำนวน ๑ รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
23/11/2563 15:13:53
WIN
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีผนังภายในห้องแลป ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
23/11/2563 15:06:18
WIN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23/11/2563 14:56:50
AWP
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา เครื่องตรวจสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23/11/2563 14:56:38
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/11/2563 14:00:41
Now viewing : 1 of 795