ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
19/10/2564 14:40:33
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/10/2564 14:40:07
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Entecavir 0.5 mg, film-coated tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 13:31:50
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อวอเตอร์เบสไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 13:14:32
WIN
จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
19/10/2564 11:36:48
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 10:52:31
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 10:52:24
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 10:52:16
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 10:52:12
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 โครงการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 10:36:37
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 10:36:32
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2564
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะเภสัชศาสตร์
19/10/2564 10:11:43
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะเภสัชศาสตร์
19/10/2564 10:11:05
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19/10/2564 9:48:34
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
19/10/2564 8:55:56
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 จ้างงานบริหารระบบการจัดการผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
18/10/2564 18:59:33
SUM
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะแพทยศาสตร์
18/10/2564 18:23:25
PLN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18/10/2564 17:32:39
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2565 จ้างระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยแบบอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
18/10/2564 16:46:43
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
18/10/2564 16:10:22
AWP
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะเทคนิคการแพทย์
18/10/2564 16:06:54
WIN
คณะรัฐศาสตร์ฯ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
18/10/2564 15:24:47
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2564 14:50:34
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ 116.ระบบหมุนเวียนแก๊ส รักษาระดับความดันและกรองควัน จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
18/10/2564 14:37:22
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการ 41.ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -50 ถึง -86 องศาเซลเซียสพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
18/10/2564 14:37:19
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 276.เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
18/10/2564 10:51:18
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18/10/2564 7:00:21
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18/10/2564 7:00:13
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/10/2564 21:26:43
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/10/2564 17:03:12
Now viewing : 1 of 1008