Read more..

ประกาศขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564ฯ
4 ตุลาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 สิงหาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% พร้อมขยายเวลาชำระฯ ถึง 30 ก.ย. 64
24 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ การสนับสนุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานฯ
8 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7