อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษารหัส 67...ขึ้นไป)

3 กรกฎาคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษารหัส 67...ขึ้นไป)

อ้างอิงจาก “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566”
https://fis.oop.cmu.ac.th/load/finance_annouce/bachlor_fee_66.pdf
แกลลอรี่