บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

ยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

บัณฑิตวิทยาลัยควบคุม และสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านการวิจัย และการเรียนการสอนผ่าน การเรียนรู้ทั้งในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวและผลงานเด่น

End of content