วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

Multidisciplinary and Interdisciplinary School

องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการ ร่วมพัฒนาจัดการ และ สนับสนุนส่งเสริมหลักสูตร Multidisciplinary / Interdisciplinary ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ นวัตกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการ ร่วมพัฒนาจัดการ และ สนับสนุนส่งเสริมหลักสูตร Multidisciplinary / Interdisciplinary ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ นวัตกรรม

ข่าวและผลงานเด่น

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

Read more..

International Songkarn Festival Graduate School CMU
วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

Read more..

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

Read more..

The first round selection for eligible candidates for the CMU Presidential Scholarships will be announced by the end of this week
วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

Read more..

รายงานตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

End of content