วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

Multidisciplinary and Interdisciplinary School

องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการ ร่วมพัฒนาจัดการ และ สนับสนุนส่งเสริมหลักสูตร Multidisciplinary / Interdisciplinary ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ นวัตกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

รับสม้ครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. คุณวุฒิของผู้สมัคร


1.1. ระดับปริญญาเอก

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ดังนี้

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อและมีพื้นความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดี หรือ
ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีผลการเรียนและหรือการวิจัยตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ


1.2 ระดับปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
สำหรับผู้เข้าศึกษา แบบ 1 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชานั้น


1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา


2. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
4. กรณีที่ผู้สมัครมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถาบันการศึกษาอื่นในขณะสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ในวันรายงานตัวหากยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษา โดยยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเดิม มหาวิทยาลัยจะให้รายงานตัวแบบมีเงื่อนไข และการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดิมแล้ว
5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด
6. สำหรับผู้สมัครตามความต้องการของส่วนราชการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากส่วนราชการต้นสังกัด และส่วนราชการต้องส่งรายชื่อตามลำดับความต้องการและสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างช้า ภายในกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสมัคร การสอบ และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้