บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

ยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์

คณบดี

รองคณบดี

นาย อภิชาต โสภาแดง
รองคณบดี
053-944125 ต่อ 308
apichat.s@cmu.ac.th
นาง บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
รองคณบดี
053944342
busaban.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองคณบดี
wallratat.i@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยคณบดี
0-5394-4141
kasin.p@cmu.ac.th