วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

Multidisciplinary and Interdisciplinary School

องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการ ร่วมพัฒนาจัดการ และ สนับสนุนส่งเสริมหลักสูตร Multidisciplinary / Interdisciplinary ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ นวัตกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง

คณบดี
053-944125 ต่อ 308

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สุรพงษ์ หล่อสมฤดี
รองคณบดี
053945522
suraphong.lor@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง
รองคณบดี
ekkarat.boonchieng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรธิดา ชัยญาณะ
รองคณบดี
053-944309
wantida.chaiyana@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
รองคณบดี
053-943259
thongchai.phu@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินี สันติธีรากุล
ผู้ช่วยคณบดี
(66)53-944185 ext319
salinee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยคณบดี
0-5394-4141
kasin.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตุลยา ตุลาดิลก
ผู้ช่วยคณบดี
053-942140
tulaya.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรธมณ จีระผานุกร
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299 ต่อ 521
vorathamon.ch@cmu.ac.th