ทุนการศึกษาส่วนกลาง

เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 – 1,000 ทุน


การสมัครขอรับทุนการศึกษา


1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลางและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ติดตามข่าวสารที่
  • เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
  • สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th
  • เพจงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ https://www.facebook.com/ScholarshipCMU

ทั้งนี้ กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ไปจนถึงหลังเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์
กำหนดการสัมภาษณ์ : ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร
กำหนดการประกาศผล : ประมาณกลางภาคการศึกษา

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ : ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป