ทุนการศึกษา


การสมัครขอรับทุนการศึกษา


1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลางและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

ติดตามข่าวสารที่


• เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
• สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th/
• Facebook fanpage ทุนลูกช้าง มช. https://web.facebook.com/ScholarshipCMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา โดยจัดสวัสดิการด้านการเงินให้นักศึกษาที่มีความจำเป็น ดังนี้

ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันรณรงค์จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสมัครขอรับทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา เช่น ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท เงินทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดสรรให้นักเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 100 ทุน ต่อปีการศึกษา นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครในช่วงเวลาการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุนการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 - 1,000 ทุน
2. ทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 2 วิทยาลัย)

นักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ส่วน โดยแบ่งออกเป็น

1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง ติดตามข่าวสารที่
- เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
- สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th
- Facebook Fanpage ทุนลูกช้าง มช. https:/www.facebook.com/ScholarshipsCMU


ทั้งนี้ กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


กำหนดการรับสมัคร : พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : กรกฎาคม 2565
กำหนดการสัมภาษณ์ : กรกฎาคม 2565
กำหนดการประกาศผล : ภายในเดือนสิงหาคม 2565


2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี


กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ : ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละภาคการศึกษาเป็นต้นไปเพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป