ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2566 15:40:29 น.