ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 367. ชุดถ่ายภาพแสงส่องกราดและแสงฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/5/2566 13:22:48 น.