ECON Mental Health Care Network

2019年10月18日

经济学院

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม ECON Mental Health Care Network โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้อง ECB 2602 ชั้น 6 อาคารเรียนเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Gallery