ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักหอสมุด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/9/2563 17:04:52 น.