ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณห้องพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/8/2563 7:11:59 น.