ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างขยายชุมสายโทรศัพท์ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 500 เลขหมาย พร้อมวงจรเชื่อมต่อระบบกับมหาวิทยาลัย ให้เป็นระบบเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2566 16:55:27 น.