ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22/10/2563 21:56:32
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22/10/2563 21:56:14
ANN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประมวลผลการเรียนรู้เชิงลึก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22/10/2563 21:55:52
ANN
ชุดลู่วิ่งทดสอบสมรรถภาพพร้อมเซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหวของเท้า
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
22/10/2563 16:12:01
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
22/10/2563 16:11:17
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
22/10/2563 16:11:01
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:54
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงานเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:48
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:43
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:38
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างTORการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:34
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:30
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:27
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างTOR การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:16
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:11
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างTORจ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 250kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
22/10/2563 16:02:02
AWP
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะเศรษฐศาสตร์
22/10/2563 15:49:34
PRI
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/10/2563 14:50:54
TOR
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/10/2563 14:41:34
AWP
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
22/10/2563 14:28:28
WIN
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
22/10/2563 14:02:36
PLN
ชุดลู่วิ่งทดสอบสมรรถภาพพร้อมเซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหวของเท้า
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
22/10/2563 13:53:29
PLN
ชุดกล้องอินฟาเรดความเร็วสูง สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
22/10/2563 13:53:12
PLN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
22/10/2563 13:52:52
ANN
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย อาคาร 3 ชั้น 4
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเภสัชศาสตร์
22/10/2563 13:36:27
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
22/10/2563 12:08:53
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
22/10/2563 12:08:48
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 งานจ้างทำเสื้อพื้นเมือง จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/10/2563 11:26:38
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน เครื่องตรวจสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
22/10/2563 11:10:33
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
22/10/2563 11:10:27
Now viewing : 1 of 773