ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แบบ สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21/10/2563 16:56:03
TOR
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21/10/2563 16:55:59
PRI
ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องทดสอบลักษณะการเปลี่ยนแปลงสถานะของดินด้วยระบบปฏิบัติการ แบบไดนามิก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21/10/2563 16:55:55
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 206568 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:38:54
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:37:56
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:37:43
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:37:38
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:37:31
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 206076 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:37:24
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:34:51
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 201428 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:34:40
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 201104 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:34:35
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 200560 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:34:32
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:33:18
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 200443 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
21/10/2563 16:33:15
PLN
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (Light microscope) จำนวน 40 ตัว 2 ล้าน
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
21/10/2563 16:31:33
TOR
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะสาธารณสุขศาสตร์
21/10/2563 15:39:45
PRI
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
21/10/2563 15:39:33
WIN
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์
21/10/2563 11:27:26
ANN
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลึงและเครื่องเผางานบูรณะฟันและรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะทันตแพทยศาสตร์
21/10/2563 10:48:40
AGR
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศการเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง งานจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องศูนย์เรียนรู้การลงทุน คณะบริหารธุรกิจ
ประเภท : 9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
คณะบริหารธุรกิจ
21/10/2563 10:47:59
AGR
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศการเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง งานจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นห้องเรียน BAB2303 และ BAB2503 ภายในอาคารเรียน 6 ชั้น
ประเภท : 9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
คณะบริหารธุรกิจ
21/10/2563 10:47:55
PLN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
21/10/2563 10:07:57
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด ห้องกลุ่มบูรณาการวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20/10/2563 18:21:56
WIN
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำโครงชุดช้างเอราวัณ และโครงนกยุง ประกอบขบวนรถกระทง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
20/10/2563 17:21:38
AUC
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 17 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะเทคนิคการแพทย์
20/10/2563 16:58:00
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 206762 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
20/10/2563 16:51:03
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 206758 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
20/10/2563 16:50:59
PLN
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
20/10/2563 16:45:21
ANN
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์เชื่อมระหว่างอาคารวิทยาลัยฯ และอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
20/10/2563 16:45:03
Now viewing : 1 of 772