ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 359. ชุดอุปกรณ์ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
9/6/2566 16:22:45
PLN
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ (ยกเลิก (ร่าง) TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิค อาคารซิลิเกต อาคารเครือซิเมนต์ไทย 1+2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์
9/6/2566 16:21:03
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบประมวลผลดิจิทัลขั้นสูง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
9/6/2566 16:20:29
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการที่ 316. เครื่องวัดอัตราการไหลของหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
9/6/2566 16:20:24
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการที่ 341. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด สำหรับเด็ก พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
9/6/2566 16:20:18
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 360. ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Reality) พร้อมบทเรียน จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
9/6/2566 16:20:07
AUC
ประกาศศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เศษวัสดุ ครุภัณฑ์รื้อถอนจากงานปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง (ขายทอดตลาด)
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
9/6/2566 16:19:32
AUC
ประกาศศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายครุภัณฑ์ชำรุด
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
9/6/2566 16:19:29
PLN
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์
9/6/2566 15:53:59
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะเภสัชศาสตร์
9/6/2566 15:00:02
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 1 อาคาร 4 ชั้น 2
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์
9/6/2566 14:59:18
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการก่อสร้างจุดพักขยะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/6/2566 13:13:08
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาสร้างหลักสูตรและเป็นวิยากรหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตแห่งอนาคตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/6/2566 13:12:43
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำเสื้อสูทผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 85 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/6/2566 13:12:38
TOR
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง (TOR) เรื่องประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB1) จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิทยาศาสตร์
9/6/2566 10:21:11
TOR
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ร่างTOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิค อาคารซิลิเกต อาคารเครือซิเมนต์ไทย 1+2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิทยาศาสตร์
9/6/2566 10:21:04
SUM
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะเทคนิคการแพทย์
9/6/2566 9:55:54
SUM
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2566
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8/6/2566 17:36:12
WIN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบแนวความเสียหายของรางที่หน้างาน (สายความลาดชันช่วงสายเหนือ ช่วงสถานีห้างฉัตร-ทาชมภู) รวมถึงการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์หน้างาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
8/6/2566 16:41:05
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
8/6/2566 16:36:14
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างตรวจเช็คเครื่องทำน้ำเย็นและเปลี่ยนสารกรองน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
8/6/2566 16:36:04
WIN
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัพเกรด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
8/6/2566 16:33:05
WIN
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ set.a.light 3D เวอร์ชั่น ๒.๕ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
8/6/2566 16:26:10
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M401 จำนวน 600 เครื่อง
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
8/6/2566 16:00:18
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๒๙๑. เครื่องเขย่าโลหิตพร้อมชั่งน้ําหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จํานวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
8/6/2566 15:33:49
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๑๙๓. เตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบชั่ง น้ําหนักแบบหน้าจอสัมผัส จํานวน ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
8/6/2566 15:33:45
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๓๑๑. เครื่องช่วยการทํางานของหัวใจและปอด ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อม อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
8/6/2566 15:33:41
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 26. เครื่องวัดแรงต้านทานในระบบทางเดินหายใจ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
8/6/2566 15:33:36
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 2. เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
8/6/2566 15:33:33
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 13. เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
8/6/2566 15:33:30
Now viewing : 1 of 1414