ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
24/4/2562 17:14:46
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษากลุ่ม 1 (อาคารชุด AB,CD,EF,GH และงานภูมิทัศน์)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กองคลัง
24/4/2562 16:39:55
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์
24/4/2562 16:06:41
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์
24/4/2562 16:04:38
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ เรื่อง จัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์
24/4/2562 16:01:32
SUM
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2หลักสูตร MM คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 7. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
คณะบริหารธุรกิจ
24/4/2562 15:45:47
SUM
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 หลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 7. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
คณะบริหารธุรกิจ
24/4/2562 15:45:00
SUM
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 หลักสูตร EX-MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 7. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
คณะบริหารธุรกิจ
24/4/2562 15:44:52
SUM
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 หลักสูตร M-ACC. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 7. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
คณะบริหารธุรกิจ
24/4/2562 15:44:18
SUM
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 หลักสูตรMs.Finance คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 7. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
คณะบริหารธุรกิจ
24/4/2562 15:43:47
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
24/4/2562 15:07:17
ANN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดจ่ายแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/4/2562 14:20:07
ANN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/4/2562 14:18:32
ANN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/4/2562 14:16:37
PLN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง CNC แบบ 5 แกน
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24/4/2562 14:07:28
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24/4/2562 11:06:50
AUC
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 394 รายการ
ประเภท : 8. ประกาศ ขายทอดตลาด
คณะสังคมศาสตร์
23/4/2562 19:35:49
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 19:34:21
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 19:32:17
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 19:30:45
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 3 ภาควิชาสรีรวิทยาฯ
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 19:29:04
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 19:28:47
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 4 ภาควิชาชีวเคมีฯ
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 19:24:23
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประจำสนามกีฬากลางพร้อมติดตั้ง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
23/4/2562 17:14:58
ANN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
23/4/2562 17:12:00
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กองคลัง
23/4/2562 17:07:20
ANN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 16:11:55
ANN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิด 128 ช่องสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 16:09:02
ANN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 16:07:16
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (Double Lumen Cath)
ประเภท : 1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
23/4/2562 16:05:40
Now viewing : 1 of 376